Rett og plikt til norskopplæring

Voksne innvandrere med en oppholdstillatelse som danner grunnlag for varig oppholdstillatelse, har rett og/eller plikt til å gjennomføre opplæring i norsk og samfunnskunnskap. De som kom til Norge før 31.12.11, har rett og eller plikt til 300 timer norsk og samfunnskunnskap, mens de som kom etter 01.01.12, har rett og plikt til 600 timer. Personer med plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap, har plikt til å gjennomføre 300 timer.


Du har rett og plikt til:
- Å gjennomføre 300/600 t opplæring i norsk og samfunnskunnskap
- Å gjennomføre opplæringen i løpet av 3 år
- Undervisning i kommunen der du bor
- Det kan eventuelt tilbys norskopplæring ut over 300/600 t etter fattet individuelt vedtak​

​-Du må avlegge prøve i norsk og samfunnskunnskap når du er ferdig med opplæringen.

Hvem omfattes av ordningen?
De som har plikt til å gjennomføre 600 t opplæring, og har rett til denne opplæringen gratis:
-Personer med asylstatus, herunder overføringsflyktninger
-Personer med opphold på humanitært grunnlag
-Personer med kollektiv beskyttelse
-Familiegjenforente med disse gruppene
-Familiegjenforente med norske eller nordiske borgere
-Innvandrere med norsk statsborgerskap
 
 
 
De som ikke har rett til gratis opplæring, men har plikt til å gjennomføre 300 t opplæring i norsk og samfunnskunnskap betalt av dem selv eller arbeidsgiver:
-Arbeidsinnvandrere utenfor EØS/ EFTA-området
-Personer som kommer til landet på grunnlag av familiegjenforening med disse
-Statsborgere fra et EU/EØS-land som har en oppholdstillatelse etter EØS/EFTA-regelverket, uansett når de fikk tillatelsen